ARAS

O nás

Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší míře společenské odpovědnosti.

Seznam členů
Členské fórum ARAS na Facebooku (přístupné pouze pro členy)
Kontakt

Cíle ARAS jsou zejména:

 • posilovat a chránit sociální, právní a finanční podmínky autorů ve filmové, televizní a další audiovizuální tvorbě
 • poskytovat odborné poradenství, pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti
 • zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy, fondy, atp.
 • vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými osobami
 • podporovat umělecký rozvoj i odborné vzdělávání svých členů
 • podporovat začínající režiséry, scenáristy a dramaturgy
 • podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí a dalších aktivit a
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.
 • uděluje výroční Cenu ARAS za originální středometrážní debut

Členem ARAS se může stát režisér, scenárista nebo dramaturg působící v oblasti audiovizuální tvorby v České republice, získá-li garanci alespoň tří členů ARAS a je-li schválen radou ARAS.

Jednání ARAS se řídí stanovami, průběžně jej zastupuje a řídí sedmičlenná Rada, která ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Alespoň jednou ročně je svolána Valná hromada ARAS, které se mohou účastnit všichni členové.

Členové rady ARAS:

 • Radim Špaček – předseda
 • Alena Derzsiová – místopředsedkyně
 • Nataša Slavíková – místopředsedkyně
 • Vít Janeček
 • Marta Nováková
 • Roman Vávra
 • Dan Wlodarczyk

Foto z valné hromady ARAS.

ARAS