ARAS

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) jsou určeny všem návštěvníkům webových stránek https://aras.cz („web“), odběratelům novinek ze světa ARAS („newsletter“), členům ARAS a široké veřejnosti („subjekt údajů“, „uživatel“).

1.2. Účelem Zásad je vysvětlení způsobu, jakým pracujeme s osobními údaji, jak je chráníme a plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

1.3. Web provozuje Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s., IČ: 70969841, sídlem Karlovo náměstí 285/19, Nové Město, 120 00 Praha, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1933 („ARAS“).

1.4. Uživatel svým souhlasem se Zásadami bere na vědomí obsah těchto Zásad a prohlašuje, že textu zcela porozuměl a je o zpracování svých osobních údajů řádně a úplně informován. Souhlas se Zásadami může být vyjádřen využitím služeb (například návštěva webu), odsouhlasením newsletteru, případně je uživatel o zásadách informován, například v souvislosti se svým členstvím v ARAS anebo při spolupráci s ARAS.

1.5. Pokud má uživatel před přijetím těchto Zásad jakékoliv dotazy, může se obrátit na ARAS prostřednictvím kontaktů níže uvedených.

2. Správce osobních údajů a kontakty

2.1. Správcem osobních údajů je ARAS, tedy Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s., IČ: 70969841, sídlem Karlovo náměstí 285/19, Nové Město, 120 00 Praha, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1933.

2.2. Kontakty ARAS jsou následující:

2.2.1. písemný: Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s., Karlovo náměstí 285/19, Nové Město, 120 00, Praha;

2.2.2. elektronický: info@aras.cz;

2.2.3. telefonický: tajemnice Zuzana Martincová 608 415 116.

3. Používání webu

3.1. Účel: za účelem provozu webových stránek mohou být využity technické nástroje pro zobrazení obsahu.

3.2. Právní základ pro zpracování: uživatel poskytuje osobní údaje z důvodu plnění smlouvy mezi ARAS a uživatelem při využívání služby nabízeného obsahu na webu.

3.3. Kategorie dotčených osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, nastavení zařízení, jazykové volby a související technické údaje pro zobrazení webu.

3.4. Příjemci: pouze smluvně pověření dodavatelé nezbytných služeb auditu/účetnictví/právní pomoci, IT služeb a cloudových úložišť.

3.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

3.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu prohlížení webu.

3.7. Zdroj: uživatel, resp. zařízení uživatele.

4. Newsletter – novinky ze světa ARAS

4.1. Účel: Pokud nám k tomu udělíte dobrovolný souhlas, který je možné projevit vyplněním elektornického kontaktu a potvrzením žádosti o zasílání newsletteru, ARAS Vám bude zasílat vybrané novinky ze světa ARAS. Způsob oslovování zahrnuje elektronický, telefonický i poštovní kontakt. Vybrané novinky znamenají novinky zvolené dle aktivit Vás jakožto uživatele, dle preferencí a zjištěných zájmů. Souhlas zahrnuje segmentaci a profilování pro volbu vhodných novinek přímo na míru uživatele. Při zasílání elektronických novinek využíváme nástroje pro zjišťování klikání na odkazy a otvírání takových zpráv a nástroje pro provádění souvisejících statistik.

4.2. Právní základ pro zpracování: souhlas, který je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán prostřednictvím kontaktů. Máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu, profilování či jiných aktivit. Odvoláním souhlasu anebo podáním námitek bude toto zpracování ukončeno. Souhlas pro zasílání elektronických zpráv můžete také odvolat v každé takové zprávě prostřednictvím příslušného odkazu.

4.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje o uděleném souhlasu (případně jeho odvolání či námitky), údaje o preferencích, zájmech a aktivitách, údaje o otvírání newsletteru/jeho doručení/klikání na odkazy.

4.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé z kategorií: společnosti zajišťující nástroje pro zasílání newsletteru/související statistiky a zjišťování klikání a odezvy kampaní, dodavatelé technického řešení, IT služeb, auditoři, právní služby, účetní služby, cloudy.

4.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

4.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po celou dobu platnosti souhlasu, který je udělován na dobu neurčitou, ne však déle než je souhlas odvolán anebo jsou podány námitky. Déle jsou uchovány pouze nezbytné údaje pro účely níže popsaných oprávněných zájmů anebo plnění právní povinnosti.

4.7. Zdroj: uživatel, resp. zařízení uživatele.

5. Členové ARAS

5.1. Účel: ARAS uchovává údaje svých členů z důvodu naplňování účelu spolku a z důvodů členství členů v ARAS, tedy zejména pro naplnění hlavních a vedlejších cílů spolku, pro zajištění zájmových aktivit a všech záměrů ARAS dle právních dokumentů. Účelem zpracování osobních údajů je rovněž zajištění povinností ARAS jakožto spolku vůči svým členům, a to dle stanov a také dle ustanovení účinné právní úpravy. Pro účely nezbytné evidence spolku a jeho členů uchováváme databázi našich členů, jejich identifikaci a kontakty. Jednou z operací zpracování je zajištění zasílání nezbytných zpráv členům, a to za účelem předání informací členům spolku o spolku, právních dokumentech, informace o konání shromáždění/valných hromad a nezbytné změny právních dokumentů a také spokových akcí, vzdělávání pro členy a zprávy týkající se dostupných výhod pro členy spolku. Osobní údaje jsou využity také pro evidenci členských příspěvků a nezbytnou související komunikaci.

5.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem. Člen poskytuje své osobní údaje dobrovolně, bez jejich poskytnutí však nemůže být členem spolku, neboť zpracování osobních údajů je pro zajištění členství nezbytné. Máte právo kdykoliv namítat oprávněný zájem.

5.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje týkající se členství, evidence právních jednání a případně přijatých souhlasů, údaje o účasti člena na akcích spolku, údaje o preferencích členů a jejic profesní informace nezbytné pro zajištění činnosti spolku, údaje týkající se přihlášky člena spolku, právního statutu a další nezbytné údaje člena související s jeho členstvím včetně ukončení členství.

5.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé z kategorií: společnosti zajišťující nástroje pro rozesílku elektronických informací, dodavatelé technického řešení, IT služeb, auditoři, právní služby, účetní služby, cloudy.

5.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

5.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po celou dobu členství člena ve spolku a déle, pouze u nezbytných dokumentů pro oprávněný zájem dle článku 6, případně pokud to ukládá účinná právní úprava dle článku 7.

5.7. Zdroj: člen, tedy subjekt údajů.

6. Spolupracující organizace, dodavatelé, smluvní partneři

6.1. Účel: Za účelem plnění smluvních závazků, zajištění spolupráce a dohodnutých činností uchováváme osobní údaje týkající se dané obchodní spolupráce.

6.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

6.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, smlouva, komunikace, záznamy o spolupráci a doklady o jejím naplnění a veškeré informace týkající se dané spolupráce.

6.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé z kategorií: dodavatelé technického řešení, IT služeb, auditoři, právní služby, účetní služby, cloudy.

6.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

6.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává ARAS po dobu trvání dané smlouvy a 6 měsíců poté, déle jen pokud to vyžaduje níže uvedený oprávněný zájem anebo právní povinnost ARAS (např. v oblasti daní).

6.7. Zdroj: oprávněná osoba za druhou smluvní stranu, případně jiná pověřená osoba.

7. Oprávněný zájem

7.1. Účel: Pokud ARAS provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu obrany při soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.

7.2. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem ARAS na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. Máte právo tento oprávněný zájem kdykoliv namítat.

7.3. Kategorie dotčených osobních údajů: doklady prokazující právní jednání jako jsou udělené souhlasy, příslušné logy, zaslané žádosti o uplatnění práv apod.

7.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé z kategorií: dodavatelé technického řešení, IT služeb, auditoři, právní služby, účetní služby, cloudy.

7.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

7.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává ARAS po dobu 3 let od uplynutí doby zpracování stanovené jiným účelem dle těchto Zásad. Doba neskončí dříve, než započaté soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

7.7. Zdroj: uživatel, resp. subjekt údajů.

8. Plnění právních povinností

8.1. Účel: Pokud má ARAS uloženo účinným právním předpisem uložení konkrétních dokumentů, činí tak za účelem stanoveným daným právním předpisem. Příkladem je uložení dokladů v oblasti účetnictví a daní.

8.2. Právní základ pro zpracování: plnění právní povinnosti.

8.3. Kategorie dotčených osobních údajů: pouze takové údaje či listiny, jejichž uložení konkrétní právní předpis ukládá.

8.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé z kategorií: dodavatelé technického řešení, IT služeb, auditoři, právní služby, účetní služby, cloudy.

8.5. Předání do třetích zemí: Jako dodavatele cloudových úložišť využíváme Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://policies.google.com/privacy). Poskytovatel bude mít přístup k osobním údajům ze třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země, kde je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rovněž uplatní takové rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs. Pro více informací (nápříkad získání kopií záruk) nás můžeme kontaktovat v kontaktech uvedených v článku 2.

8.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává ARAS pouze po dobu stanovenou daným právním předpisem.

8.7. Zdroj: uživatel, resp. subjekt údajů.

9. Práva a způsoby jejich uplatnění

9.1. Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijal ARAS vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití.

9.2. Při zpracování osobních údajů má uživatel práva zaručená tímto článkem a účinnou právní úpravou.

9.3. Právo na přístup k osobním údajům: ARAS bez zbytečného odkladu předá uživateli informace o tom, které osobní údaje uživatele jsou zpracovávány, jaký je účel zpracování, jací jsou příjemci osobních údajů uživatele, jaká je doba zpracování a poučení o právech.

9.4. Právo na opravu: ARAS bez zbytečného odkladu opraví nepřesné osobní údaje nebo doplní chybějící osobní údaje uživatele.

9.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): ARAS bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se uživatele týkají.

9.6. Právo na omezení zpracování osobních údajů: ARAS omezí zpracování osobních údajů uživatele, pokud jsou naplněny požadavky článku 18 GDPR (např. je popřena přesnost údajů, byla vznesena námitka apod.).

9.7. Právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje, které se uživatele týkají a které poskytl ARAS ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případě, že zpracování probíhá automatizovaně na základě souhlasu uživatele nebo na základě smlouvy; právo předat tyto údaje jinému správci a právo na předání osobních údajů uživatele přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

9.8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se uživatele týkají ARAS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9.9. Právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

9.10. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro uživatele právní účinky nebo se uživatele obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí nezbytné k plnění smlouvy mezi uživatelem jako subjektem údajů a ARAS jako správcem údajů.

9.11. Uživatel může svá práva uplatnit kdykoliv a bezplatně. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář. V případě výkonu práv uživatele jakožto subjektu údajů vůči ARAS jakožto správci nebo v případě jakýchkoliv požadavků, dotazů nebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů, stačí, aby se uživatel obrátil na ARAS prostřednictvím kontaktů uvedených ve druhém článku těchto Zásad.

9.12. Všechny požadavky uživatelů zpracuje ARAS bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Verze zásad – prosinec 2023.

10.2. Zpracování osobních údajů uživatelů se řídí právním řádem České republiky a evropským právem, zejména GDPR.

10.3. Tyto Zásady mohou být v případě potřeby změněny, a to na základě vyhlášení a oznámení nového znění Zásad. Účinnost změny nastává vyhlášením anebo pozdějším datem uvedeným ve vyhlášení.

ARAS

Přihlaste se k odběru novinek

Odesláním udělujete souhlas k zasílání newsletteru ze světa ARAS (elektronické OS) a souhlasíte se Zásadami. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a máte právo na podání námitek proti provádění přímého marketingu.

zavřít